Электронный каталог: Підопригора Опанас Андронович - Основи римського приватного права: підручник для студ. юрид. вузів і фак-тів.