Now showing items 1-20 of 24007

  • Соціально-економічні умови розвитку інноваційного менеджменту в Україні 

   Ківан, Руслан Аднанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2)
   У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні ...
  • Естетика праці в п’єсі О. Коломійця «Прошу слова сьогодні» 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1965)
   Праця, яка вона є і якою стає з кожним днем нашого поступу вперед, облагороджувальна роль її у взаємовідносинах людей, риси різьбяра творчого обличчя кожного члена суспільства, його ваги і людських якостей, належить до тих ...
  • Композиція повісті «Береза» О. Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет им. И. И. Мечникова, 1965)
   Манера письма Олександра Гаврилюка вся у внутрішній силі, а вона в свою чергу—в умінні схопити найсуттєвіше в житті епохи, суспільства, людини, узагальнити його в конкретних художніх образах. Ось чому повість «Береза» ...
  • Риси автобіографічної повісті 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1968)
   У 20- роки XX століття, коли спостерігався своєрідний процес «суб'єктивізації» прози, посилюється інтерес до авто- біографіізму в художній літературі. І в цьому був сенс, бо бурхлива зміна життя, найгостріші суперечності ...
  • Психологічний аналіз в оповіданні О. Я. Гаврилюка «Прощайте» 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1968)
   Психологізм — як тенденція — був характерним для за хідноукраїнської прози і драматургії кінця 20 — початк) 30-х років нашого століття. Ще неминуче зберігаючи пла катність, голу .публіцистичність, революційна пролетарська ...
  • Творчество А. А. Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза 

   Саенко, Валентина Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1971)
   Творчество Александра Акимовича Гаврилюка, равно как и революционная деятельность, — блестящий пример духовного мужества, рожденного в грозных битвах XX века. Его художественное слово в защиту идей социализма, подкрепленное ...
  • Некоторые задачи о неустановившемся притоке жидкости к скважине в круговой области с учетом слабой проницаемости водоупора 

   Матвеенко, Т. И. (1974)
   В системах достаточно большого числа скважин можно считать, что каждая скважина имеет свою, круговую область действия [1]. Задачи о неустановившемся притоке жидкости к такой скважине рассматривались в работах П. Альберта ...
  • Механизм развития абразионного профиля в береговой зоне моря 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Shuiskyi, Yurii D.; Шуйський, Юрій Дмитрович (1976)
   Анализ данных по динамике абразионных берегов показывает, что в природе существуют три основных генетических типа активных клифов:. Абразионно-обвальные — для них характерна выработка волнами подножья клифа, образование ...
  • Традиції І. Франка в житті і творчості Олександра Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна (1977)
   Стаття присвячена недослідженою сторінці творчих «контактів» між класиком української дожовтневої літератури І. Франко і піонером пролетарської культури Західної України міжвоєнного двадцятиліття О. Гаврилюком. В роботі ...
  • Суспільне покликання особистості 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
   Серед різновидів української прози на сучасному етапі літературного процесу повість посідає авангардне місце, помітно випереджаючи інші жанри. Якісна характеристика її можлива за умови осягнення концепції людини, бо крізь ...
  • Проблеми соціалізації особистості в сучасній радянській літературі 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
   Під соціалізацією розуміють процес формування соціальної активності людини. Радянський спосіб життя утвердив закономірність: перетворюючи суспільство, будівники соціалізму перетворюючи самих себе. Ось чому соціалізація як ...
  • О соотношении простоты и системности в лингвистических теориях 

   Сумарокова, Людмила Николаевна (АН СССР Ин-т философии, 1978)
   Простота часто называется одним из желательных качеств лингвистических теорий — наряду с полнотой и адекватностью [12], или полнотой и непротиворечивостью [13]. Достоинством модели языка признается то, что ее объяснительная ...
  • Гуманистический пафос повести В. Быкова «Его батальон» 

   Саенко, Валентина Павловна (Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, 1978)
   Творчество белорусского прозаика Василя Быкова при всей новизне подхода к решению важной не только для его художественного мышления, но и для всей многонациональной советской литературы проблемы «человек и война» отличается ...
  • Гражданский долг как нравственная основа советского образа жизни 

   Саенко, Валентина Павловна (Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького, 1978)
   Возрастание социального потенциала личности и масс — одна из ярчайших характеристик советского образа жизни, утвердившегося в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции. Эпоха развитого социализма ...
  • Стимулирование аномальной температурной зависимости темнового тока в поликристаллических слоях сульфида кадмия 

   Гриневич, Виктор Сергеевич; Игнатов, А. В.; Сердюк, В. В. (1979)
   Известно явление аномальной температурной зависимости темнового тока в поликристаллических слоях СбБ, когда в температурном интервале (150—300)К обычный рост тока сменяется его убыванием.
  • Изгиб клиновидных пластинок с упругозакрепленными или подкрепленными гранями 

   Реут, Виктор Всеволодович; Тихоненко, Л. Я. (1980)
   В работах предложен метод решения задач о контакте полубесконечной балки с упругим клином, основанный на использовании краевой задачи Карлемана для полосы. Ниже метод применяется к задачам. Каждая из перечисленных задач ...
  • О рациональном использовании природных ресурсов береговой зоны морей в районах добычи строительных песков 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Плотникова, К. И.; Выхованец, Галина Владимировна; Шуйський, Юрій Дмитрович; Плотнікова, К. І.; Вихованець, Галина Володимирівна; Shuiskyi, Yurii D.; Plotnikova, K. I.; Vykhovanets, Halyna V. (1980)
   Основным показателем состояния прибрежно-морских ландшафтов служит количество и состав наносов [Зенкович, 1962]. С увеличением количества наносов растут размеры пляжей, уменьшаются темпы разрушения берегов, повышается ...
  • Structural transformations in polycrystalline cadmium selenide films 

   Hrinevych, Viktor S.; Polishchuk, V. E.; Serdyuk, V. V.; Smyntyna, Valentyn A. (1982)
   In the present work, we studied the polymorphic transformations in polycrystalline CdSe films during isothermal annealing and storage in the dark at room temperature for a proloned period in order to establish features ...
  • Особенности аномальной температурной зависимости темнового тока полупроводниковых слоев селенида кадмия 

   Гриневич, Виктор Сергеевич; Сердюк, В. В.; Смынтына, Валентин Андреевич (1982)
   На основании экспериментальных результатов по измерению температурной зависимости темнового тока (ТЗТТ) на полупроводниковых слоях С4Бе и стеклянной подложке и зависимости давления, в камере от температуры рассмотрен ...
  • Динамика береговой зоны в районах месторождений твердых полезных ископаемых 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Плотникова, К. И.; Выхованец, Галина Владимировна; Плотнікова, К. І.; Plotnikova, K. I.; Шуйський, Юрій Дмитрович; Shuiskyi, Yurii D.; Вихованець, Галина Володимирівна; Vykhovanets, Halyna V. (1982)
   В береговой зоне морей и океанов обычно эксплуатируются месторождения строительных материалов (песок, гравий, галька и их смеси) и россыпные залежи (пески, обогащенные полезными тяжелыми минералами). По генезису они ...